Säännöt

PIRKANMAAN SITOUTUMATTOMAT ry
SÄÄNNÖT
1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Sitoutumattomat ry ja sen kotipaikka on Tampere.
2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia puolueisiin sitoutumattomien kansalaisten yhteistyöelimenä sekä herättää ja lisätä Suomessa yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttamista ja osallistumista. Yhdistys toimii Suomen Sitoutumattomat ry:nPirkanmaan alueellisena yhdistyksenä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, koulutus-, tiedotus- ja valistustilaisuuksia, juhlia ja retkiä. Yhdistyksen tarkoituksena on myös saada sen tarkoituksen hyväksyneitä henkilöitä eduskunnan, kunnanvaltuustojen ja muiden yleisillä vaaleilla valittujen luottamuselinten jäseniksi sekä kuntayhtymien luottamustehtäviin.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja muuta omaisuutta sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan.
3 § JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä sen tarkoitusperät hyväksyvä Suomen kansalainen sekä oikeuskelpoinen, suomalainen yhdistys. Yhdistyksessä voi olla myös kannatusjäseninä oikeuskelpoisia yhdistyksiä tai yksityisiä henkilöitä.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
4 § LIITTYMIS- JA VUOSIMAKSU
Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Vuosikokous voi päättää, että kannatusjäsenen jäsenmaksu on korkeampi kuin varsinaisen jäsenen.
5 § HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään kaksi (2) ja enintään kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.
Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan siihen aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
6 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin taikka kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä tai henkilö, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.
7 § TILINTARKASTAJAT
Yhdistyksellä on vuosikokouksen valitsematyksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja.
8 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään 21 päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta.
9 § KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kuukautta ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.
10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityistä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 60 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin määrätä:
1. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä;
2. äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa;
3. sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.
11 § VUOSIKOKOUS
1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2)
ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. esitellään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet;
9. valitaan yksi (1) varsinainen ja yksi (1) varatilintarkastaja;
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.