Julkilausumat

Oikeusministeriö 24.06.2007

Oikeusministeri Tuija Brax

PL 25

00023 Valtioneuvosto

JULKILAUSUMA VAALIRAHOITUKSEN AVOIMUUDEN PUUTTEESTA SEKÄ

JULKISEN PUOLUETUEN, PUOLUE- JA VAALILAIN EPÄDEMOKRAATTISUUDESTA

Me allekirjoittaneet, jotka olimme läsnä Euroopan neuvoston korruption vastaisen toimielimen GRECO:n haastateltavina puoluerahoitusta koskevassa asiassa 14.6.2007, haluamme kiinnittää Oi-keusministeriön huomion esille tulleisiin epäkohtiin.

– puoluelaissa ja vaalilaissa

– eduskunnan myöntämässä vaalituessa

– puoluetuessa ja lehdistötuessa

– laissa ehdokkaan vaalirahoitusta koskevassa ilmoitusvelvollisuudessa

– Oy Yleisradio Ab:n vaaliohjelmissa.

Vaalilaissa määrätty suhteellinen vaalitapa on epädemokraattinen ja syrjii pieniä puolueita suurten kustannuksella. Ehdokkaan läpimenoon tarvitsema äänimäärä on pienillä puolueilla selvästi korke-ampi kuin suurilla puolueilla. Eniten ääniä vaalipiirissä saanut ehdokas voi jäädä valitsematta. Puo-lueet, jotka eivät ole edustettuina eduskunnassa, joutuvat keräämään 20 000 kannattajanimeä voi-dakseen asettaa ehdokkaan presidentinvaaleissa.

Vaalilaki syrjii myös yhteislistoja. Puolueet voivat tehdä näissä vaaleissa vaaliliittoja, mutta puolu-eisiin sitoutumattomat yhteislistat eivät. Puolueiden, joiden ehdokaslistalta ei ole valittu kansan-edustajaa, on kerättävä kerran noin kahdeksassa vuodessa 5000 nimeä voidakseen asettaa kaikissa kunnissa täydet ehdokaslistat kuntavaaleissa ja kaikissa vaalipiireissä eduskunta- sekä EU- vaaleissa ja lisäksi keräämään presidentinvaaleissa 20 000 kannattajanimeä.

Puolueisiin Sitoutumattomat yhteislistat joutuvat voidakseen asettaa täydet ehdokaslistat keräämään kuntavaaleissa 180 000 kannattajanimeä ja eduskuntavaaleissa 20 000 sekä lisäksi.

40 000 EU-vaaleissa ja presidentinvaaleissa 20 000. Tämä tekee kahdeksassa vuodessa yhteensä yli 500 000 kannattajanimeä.

Laki, joka koskee ehdokkaan ilmoitusta vaalirahoituksestaan, on puutteellinen, koska puolueen vaa-leihin käyttämä rahoitus lahjoittajatietoineen ei ole ilmoitusvelvollisten tiedossa. Puolueiden tulisi ilmoittaa kaikki kunkin vuoden aikana saadut lahjoitukset lahjoittajineen, koska rahaa kerätään myös vaalien väliaikana.

Suurin osa yritysten, säätiöiden, etujärjestöjen ja muiden yhteisöjen rahoituksesta maksetaan puolu-eelle, koska se on puolueelle verotonta eikä lahjoittajaa julkisteta. Ehdokas maksaa veroa, jos lah-joitus on 3400 euroa ja lahjoittajan ilmoitusvelvollisuuden kynnys on 1700 euroa.

Eduskuntapuolueiden puoluetuella, jota ne saivat viime vuonna 36 miljoonaa euroa, voidaan palkata henkilöstöä tekemään työtä ja hankkia tiloja käyttöön. Vaalityötä tehdään koko vaalikausi kuten jäsenhankintaa, ehdokashankintaa, vaali- ja muiden ohjelmien valmistelua, tiedotusta, imago-kampanjoita, neuvottelua mainostoimistojen kanssa ja lukemattomia muita asioita.

Puolueet voivat kohdistaa tukensa tietyille ehdokkaille, esimerkiksi järjestämällä vaalitilaisuuksia niille, jotka ovat hankkineet rahaa puolueelle. Rahoitus jakautuu puolueen, piirien ja kunnallisyhdis-tysten tasolle, jotka kaikki pitäisi selvittää ennen valitun omaa selvitystä. Läpinäkyvyys vaalirahoi-tuksessa edellyttäisi, että ehdokkaan ilmoituksen yhteydessä kerrottaisiin, mistä puolueen maksa-man vaalirahoituksen varat ovat peräisin. Ilmoittamisvelvollisuuden tarkoituksenahan on tuoda esil-le mahdolliset sidonnaisuudet.

Selvitys vaalirahoituksesta tulisi edellyttää paitsi kansanedustajilta ja valtuutetuilta ainakin niihin vaaleissa mukana olleisiin, jotka valitaan merkittäviin luottamustehtäviin kuntien ja kuntayhtymien hallituksiin sekä kuntien omistamien osakeyhtiöiden ja säätiöiden hallituksiin. Puolueiden tulisi ilmoittaa myös, paljonko ne ovat käyttäneet rahaa ehdokkaisiin, jotka eivät ole tulleet valituiksi. Muutoin puolueen tekemä selvitys on puutteellinen.

Puoluelehdistön tuki 19 000 euroa kansanedustajaa kohti mahdollistaa jatkuvan eduskuntapuoluei-den ehdokkaiden ja ohjelmien esittelyn. Puoluetuki, jota vain eduskuntapuolueet saavat, on tänä vuonna noin 43 miljoonaa euroa. Puoluetuki, vaalituki, lehdistötuki ja Yleisradion antama ohjelma-aika syrjivät pieniä puolueita ja yhteislistoja sekä asettavat näiden äänestäjät eriarvoiseen asemaan.

Yleisradion antama ohjelma-aika on osa vaalirahoitusta. Se on taloudellisesti erittäin arvokasta ja arvokkaampaa kuin maksettu mainos vastaavassa mediassa.

Yleisradio ei noudata tasapuolisuutta kutsuessaan eri puolueiden edustajia ohjelmiinsa. Viime edus-kuntavaaleissa muut kuin eduskuntapuolueet kutsuttiin 5 viikkoa ennen vaaleja yhteen haastatte-luohjelmaan, kun taas eduskuntapuolueiden ehdokkaat esiintyivät joka viikko televisio-ohjelmissa.

Puoluetuki, vaalituki, lehdistötuki ja Oy Yleisradio Ab:n antama ohjelma-aika syrjii pieniä puoluei-ta ja yhteislistoja sekä asettaa näiden ehdokkaat ja kannattajat eriarvoiseen asemaan.

Terttu Savola

Köyhien Asialla -puolueen puheenjohtaja

Matti Hölsä

Suomen Senioripuolueen r.p:n EU -vastaava

Antti Pesonen

Itsenäisyyspuolueen puheenjohtaja

Heidi Mikkola

Suomen Sitoutumattomat ry:n varapuheenjohtaja